Other yuzamasi/yunomi/sara

Yunomi(white)

Sort by

Gyokuro Yunomi

 • ¥3,000
 •  
 • other-1

Tatenaga shiro S

 • ¥2,592
 •  
 • sugie-9

Tatenaga shiro M

 • ¥3,132
 •  
 • sugie-8

Tatenaga shiro L

 • ¥3,780
 •  
 • sugie-7

Hirayunomi S

 • ¥1,296
 •  
 • sugie-3

Hirayunomi M

 • ¥1,944
 •  
 • sugie-2

Hirayunomi L

 • ¥2,592
 •  
 • sugie-1

Page Top